With us everything turns into mathematics.
                                                                  Rene Descartes
Main
List of Publications
Conference Talks
Genealogical tree
Photo Gallery
 

Genealogy of Lviv Topology

O.Shukel'
2010
V.Frider
2009
R.Kozhan
2008
I.Stasyuk
2007
V.Gavrylkiv
2009
N.Pyrch
2007
R.Voytsitskyy
2008
N.Mazurenko
2006
K.Pavlyk
2007
L.Zdomskyy
2006
V.Levytska
1999
L.Tkach
1998
O.Ravsky
2003
O.Gutik
1996
T.Banakh
1993, 2000
A.Teleiko
1998
E.Pentsak
1997
B.Bokalo
1989
I.Guran
1981
T. Radul
1992, 2008
M.Zarichnyi
1983, 1992
O.Nykyforchyn
1996
A.Arkhangelski
1962, 1966
V.Fedorchuk
1967, 1976
L.Plakhta
1990, 2008
Y.Kholyavka
1989
P.Aleksandrov
1915
L.Bazylevych
1988
N.Feldman
19??
N.Lusin
1915
Ya.Prytula
1971
W.Lyantse
1951, 1964
A.Gelfond
1935
V.Stepanov
1915
D.Egorov
1901
O.Kovan'ko
1926, 1936
Y.Lopatynskyi
1928, 1946
Stefan Banach
1920
N.Bugaev
1866
H.Steinhaus
1911
K.Weierstrass
1854
D.Hilbert
1885
C.Gudermann
1841
C.Lindemann
1873
Carl Gauss
1799
C.L.Gerling
1812
J.Plucker
1823
C. Felix Klein
1868
J.Pfaff
1786
R.Lipschitz
1853
A.G.Kaestner
1739
G.Dirichlet
1827
C.A.Hausen
1713
S.Poisson J.B.Fourrier
J.Wichmannshausen
1685
J.Largange
O.Mencken L.Euler
1726
Johann Bernoulli
1726
Jacob Bernoulli
1694
 
  Back to Homepage of Algebra and Geometry